The French Boudoir® studio white room
San Jose Boudoir and Portrait Photographer
»
San Jose Boudoir and Portrait Photographer

View of the White Room at The French Boudoir© studio in San Jose.

Location: The French Boudoir® studio, San Jose, California.